Verdisetting av dugnad og gåver.

I ein søknad om tilskot er det viktig å verdsette dugnad som vert utført og åsynleggjere sponsing og gåver.

Dugnad

For å verdsette verdien av dugnad er det to alternativ:

1.Pristilbod frå entreprenør e.l.

Visstein har eit konkret prosjekt som er enkelt å avgrense kan ein be om eitpristilbod frå fagfolk på kva dei vil ta for å utføre jobben. Ein legg dåsummen som ein får tilbod på, inn som verdi på dugnadsarbeid, om ein vel ågjere heile jobben på dugnad. Det har ikkje betydning om de brukar 30 eller 130timar på jobben. Summen ligg fast og er ikkje knytt opp mot timar.

2.Timerekna dugnad

Deter ein del arbeid med nybygg, vedlikehald etc. som ikkje er så enkelt åavgrense til eit anbods prosjekt. Det kan då vere nyttig å rekne timar med fastsats som dugnadsinnsats. Bruk då ein timesats på kr 200,-

Sponsing

Detkan vere lurt å be om rabattar hos lokale forhandlare, spesielt om ein skal tilpå større prosjekt. Det er mange som ser verdien av å støtte lokale lag ogorganisasjonar og gjev gode rabattar. Visst ein skal søke om tilskot til eitprosjekt bør ein be om eit prisoverslag på kva det vil koste i materiell av einforhandlar. Dei vil då sette opp den vanlige prisen på produkta og du kan settedet opp som ein utgiftspost. Spør om du kan få rabattar ved å handle hosvedkommande og ved kjøp av eit visst kvantum. Visst dei kan gje deg eit konkretsvar på kva dei kan gje i rabatt, sei ein prosentsats av prisen er det enkelt årekne seg fram til kva de vil spare på dette. Sett då opp summen (eller summaneom de har fleire forhandlare de skal handle dei ulike prodkuta hos) som einfinansieringspost: Sponsing.

Døme:

Dehar fått kostnadsoverslag frå kjøpmann på materiell kostnader til kr 15 000,-Kjøpmann vil gje dykk 20% rabatt, som utgjer kr 3000,- I budsjett står summen påmateriell kostnader på kr 15 000,- I finansieringsdelen står det oppførst kr3000,- som sponsing.

Gåver

Deter mange form for gåver. Nokre ynskjer å gje reine pengegåver til noko som deiser verdi av å støtte. Det kan vere lag og organisasjonar, bedrifter ellerprivatpersonar. Alt dette kan førast opp som Gåver i ein finansiering av noko.Men det er også ein del som utførar noko med maskiner, låner ut noko utan å tabetaling for det eller bidrar på andre måtar med det som normalt er ein kostnadfor deg. Det kan vere at nokon eiger ein gravmaskin som dei tar med å utførargraving på dugnad med. Dei har då i tillegg til sin eigen arbeidsinnsats som erverdt noko, også bidrege med maskin som vi vanlegvis må betale ein timepris forå leige. Det kan vere nokon låner dykk gratis stillas, det er normalt einfastpris pr. dag/veke eller helg på å leige slikt utstyr. Dette er berre nokredøme, det finnest mykje som vert gjort på dugnad med utstyr som ein normalt harutgifter på. Dette bør synleggjerast i finansieringa av eit prosjekt. Bruk dåeit gåvebrev som vedkommande fyller ut med namn og verdi på utført teneste.(det dei normalt ville tatt i betaling) Dette vil då bli liggande vedfinansieringa som ein gåve. I budsjett setter vi opp den reelle summen på kvadet vil koste å leige ei gravmaskin eller eit stillas og i finansieringa settein inn tilsvarande sum som gåve.

Last ned mal til gåvebrev her.