Eigar av forsamlingshus har både krav og plikt til å syte for at branntryggleiken er tilstrekkeleg ivareteken.

Krava til branntryggleik endrar seg stadig. Som hus- eigar er du sjølv ansvarleg for å halde deg oppdaterte på kva krav som til einkvar tid gjeld for ditt forsamlingshus.

Huset i Bygda har utarbeidd brosjyre om nokre av krava.

Andre aktuelle kjelder:

Forskrift om brannforebygging:

- https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710

TEK 17:

- https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/)

Plan- og bygningslova:

- https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71

Rettleiing og generell informasjon:

- https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-brannforebygging/

- https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/brannsikkerhet/